USTROJ SINDIKATA

Tijela SMBH su:
– Skupština SMBH;
– Izvršni odbor;
– Predsjednik SMBH;
– Nadzorni odbor.

 

SKUPŠTINA

Najviše tijelo Sindikata je Skupština SMBH.
Skupštinu Sindikata čine svi članovi SMBH.
Poslovnikom o radu Skupštine utvrđuju se pitanja sazivanja i načina rada Skupštine.
Skupština se održava najmanje jednom godišnje, a prema potrebi i češće.
Skupštinu saziva Predsjednik SMBH.
Izvanredna Skupština može se sazvati na inicijativu Izvršnog odbora ili na zahtjev najmanje 1/3 članova SMBH.
Razlog za sazivanje Skupštine mora biti poslan Predsjedniku SMBH u pisanom obliku.
Skupština je ovlaštena da:

Za rad skupštine potrebna je nazočnost natpolovične većine članova. Rad Skupštine je moguće organizirati i telekonferencijom. Odluke se donose javnim glasovanjem, a pravovaljane su ako se za njih izjasni natpolovična većina nazočnih članova.
Dvotrećinskom (2/3) većinom glasova svih članova, Skupština odlučuje o:

 

IZVRŠNI ODBOR

Skupština tajnim glasovanjem, od više ponuđenih kandidata, bira Izvršni odbor SMBH.
Izvršni odbor mora imati neparan broj članova od 5-11, tj. najmanje jednog člana iz svake regije koje odgovaraju hrvatskim županijama:

Skupština razrješava Izvršni odbor SMBH.
Izvršni odbor se bira na 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine SMBH koji se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Rad Izvršnog odbora je moguće organizirati i telekonferencijom.
Sjednice Izvršnog odbora saziva Predsjednik SMBH i njima rukovodi.
U odsutnosti Predsjednika, njegove dužnosti preuzima član Izvršnog odbora kojeg on ovlasti.
Na sjednice Izvršnog odbora poziva se predsjednik Nadzornog odbora koji nema pravo odlučivanja.
Izvršni odbor odluke donosi većinom glasova.
Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:

 

PREDSJEDNIK SINDIKATA

Predsjednik Sindikata zastupa i predstavlja SMBH.
U slučaju spriječenosti Predsjednika zamjenjuje član Izvršnog odbora kojeg on ovlasti.
Predsjednik SMBH se bira na 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Predsjednik Sindikata radi na ostvarivanju ciljeva i zadataka SMBH, a osobito na:

Prava i obveze Predsjednika SMBH su:

 

NADZORNI ODBOR

Nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjem Izvršnog odbora, obavlja Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana te zamjenike predsjednika i članova.
Skupština tajnim glasovanjem bira članove Nadzornog odbora po istom principu kao što bira Izvršni odbor.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika i njegovog zamjenika.
Zadaci Nadzornog odbora su: